O fundacji

Misja Fundacji
Fundacja Jedrka Cegielskiego powstała w styczniu 2012 roku i jej celem jest pomoc ofiarom wypadków rowerowych i górskich.
Cele Fundacji
FUNDACJA ZOSTAŁA POWOŁANA W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

1.Pomoc ofiarom wypadków:
– rowerowych
– wypraw alpinistycznych
ze skutkiem kalectwa.

2. Działanie i pomoc osobom cierpiącym na choroby nowotworowe.

3. Pomoc rodzinom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w przypadku:
– kalectwa członka rodziny w wyniku w/w wypadków ,
– zachorowania członka rodziny na chorobę nowotworową.

4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem
niepełnosprawnych w wyniku w/w wypadkach.

5. Ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności propagowanie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznej jazdy rowerowej na trasach górskich.

6. Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży i dorosłych.

7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

9. Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Działalność pożytku publicznego.

11. Działalność charytatywna.

Zarząd Fundacji
Prezes – Zofia Cegielska
Statut Fundacji
Protokół z zebrania założycielskiego Fundacji Jędrka Cegielskiego w dniu 22 sierpnia 2011r.

Zebranie otworzyła Zofia Cegielska – fundator, która wraz z Markiem Cegielskim – fundatorem podjęli uchwałę o następującej treści:

Uchwała numer 1 o przyjęciu statutu
Fundacji Jędrka Cegielskiego

1. Przyjęcie statutu Fundacji Jędrka Cegielskiego o następującej treści:

STATUT
FUNDACJI JĘDRKA CEGIELSKIEGO
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Fundacja pod nazwą Fundacja Jędrka Cegielskiego zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Zofię Cegielską i Marka Cegielskiego zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Iwoną Łacną, zastępcą notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 w dniu 28 czerwca 2011 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2.Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.

§ 4

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Głównym celem Fundacji jest niesienie pomocy ofiarom wypadków rowerowych i wypraw alpinistycznych , w szczególności osobom niepełnosprawnym.

Ponadto Fundacja ma na celu:

1. Działanie i pomoc na rzecz osób chorych, w szczególności na choroby nowotworowe.

2. Pomoc rodzinom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej w przypadku:
a) kalectwa członka rodziny w wyniku w/w wypadków,
b) zachorowania członka rodziny na chorobę nowotworową .

3.Ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności propagowanie wiedzy i umiejętności na temat bezpiecznej jazdy rowerowej na trasach górskich.

4.Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży i dorosłych.

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

7. Promocja i organizacja wolontariatu.

8.Działalność charytatywna.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie imprez o charakterze sportowym :
a) zawody rowerowe,
b) zloty rowerowe,
c) szkolenia rowerowe.
2. Organizowanie i tworzenie regionalnych tras rowerowych wraz z tworzeniem lokalnej infrastruktury rowerowej.
3. Utrzymanie tras rowerowych.
4. Wspieranie i działanie na rzecz integracji inicjatyw kulturalnych i środowisk popularyzujących turystykę górską.
5. Działania na rzecz ratownictwa górskiego.
6. Udzielanie pomocy klubom i organizacjom sportowym.
7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji.

§ 8

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają łączną kwotę 2. 000,00 zł (dwa tysiące złotych),która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§12
Fundatorzy udostępniają Fundacji pomieszczenia do prowadzenia działalności statutowej Fundacji wyposażone w środki łączności telefonicznej i internetowej.

Władze Fundacji.

§ 13

1) Zarząd Fundacji.
a) Zarząd Fundacji może powołać Radę Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał w obecności 50% składu osobowego Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 16
1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy.

2. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
a) powoływanie członków Rady Fundatorów,
b) odwoływanie członków Rady Fundatorów,
c) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
d) uchwalanie zmian statutu,
e) uchwalanie zmian celu Statutu.

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji..

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes jednoosobowo lub dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.